logo_inversed
Bijgewerkt op 12:00 / 01-jul-2014

Voorwaarden


1. Rechtspersonen en natuurlijke personen gevestigd in Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland,Spanje, Italië, Portugal en het VK kunnen aan de actie deelnemen. Deelnemers moeten over een bankrekening beschikken in het land waarin zij aan de actie meedoen, en ouder zijn dan 18 jaar.

 

2. Uit deelname aan de actie vloeit instemming van de deelnemer met deze voorwaarden voort. De deelnemer wordt geacht Fellowes privacyverklaring.

 

3. Dit aanbod staat niet open voor werknemers van Fellowes, en evenmin voor hun tussenpersonen, groothandelaars, wederverkopers, winkelpersoneel, detailhandelaars, deelnemende opslagbedrijven of andere met de actie verbonden partijen.

 

4. De promotie bestaat uit het aanbod van Fellowes, een deel van de aankoopprijs, de deelnemers in overeenstemming met de maatregelen die zijn genomen en dat binnen een bepaalde termijn ("Promotieperiode") heeft betaald voor producten verkrijgen van een restitutie. Details van elke promotie, met inbegrip van hun producten en cashback bedragen, zie www.fellowes-promotion.com ("Promotie actie website"). Aanvragen moeten binnen 45 dagen na aankoop volledig worden ingediend. Aanvragen die ontvangen worden na het verstrijken van 45 dagen na aankoop worden afgewezen.

 

5. De promotie is enkel geldig op de volgende Fellowes producten die zijn aangekocht in de periode van 1 juli 2014 t/m 30 september 2014 en is afhankelijk van beschikbaarheid bij de Fellowes verkooppunten:

a. Fellowes Powershred 79Ci papiervernietiger
b. Fellowes Powershred 99Ci papiervernietiger
c. Fellowes Neptune 3 A3 lamineermachine
d. Fellowes Venus 2 A3 lamineermachine

Registratie van uw aankoop is mogelijk tot 14 november 2014. 

 

De waarde van de teruggave of cash back per papiervernietiger of lamineermachine zijn hieronder weergegeven:

 

Machine

Waarde EUR

Waarde GBP

Waarde CHF

79Ci

€40

£30

CHF 50

99Ci

€50

£40

CHF 60

Neptune 3

€25

£25

CHF 30

Venus 2

€40

£35

CHF 50

Er wordt niet meer dan één aanvraag per persoon, bedrijf, adres, en bankrekening geaccepteerd. Iedere deelnemer kan aan deze actie meedoen met maximaal 5 papiervernietigers of lamineermachines , op voorwaarde dat alle papiervernietiger en/of lamineermachines op dezelfde factuur worden vermeld. In dit geval dient de deelnemer op dezelfde dag een aparte aanvraag in te dienen voor iedere papiervernietiger of lamineermachine. Andere achtereenvolgende aanvragen worden afgewezen.

 

6. Om deel te nemen, moeten de deelnemers naar de wesbite www.fellowes-promotion.com gaan, vul het formulier in en stuur alle relevante documenten in om te voldoen aan deze voorwaarden. Alle details moeten juist zijn. Aanbieding is niet overdraagbaar.

 

7. De actie omvat een aanbod van Fellowes om een deel van de door de deelnemer voor bepaalde Fellowes producten betaalde aankoopprijs terug te betalen tijdens de actie- periode. De minimaal vereiste aankoophoeveelheid bedraagt één (1) apparaat. De bedragen van de verleende korting worden vermeld in de reclamebrochure en op de website van de actie.

 

8. De betaling wordt verricht nadat de deelnemer de noodzakelijke papieren heeft verstrekt voor de verwerking van zijn aanvraag voor terugbetaling.

 

9. Aanvragen worden ingediend via Internet. De deelnemer vult het aanvraagformulier online in en verstrekt de informatie van het nieuwe product alsmede zijn/haar persoonlijke gegevens en bankgegevens.

 

10. Na ontvangst door Fellowes van een volledige aanvraag, ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging via e-mail. Na controle en goedkeuring van de aanvraag door de deelnemer wordt het bedrag binnen 30 dagen overgemaakt op de rekening van de deelnemer. Overschrijvingen kunnen alleen worden uitgevoerd op een binnenlandse bankrekening. De betaling vindt uitsluitend plaats als de deelnemer alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt voor de verwerking van zijn aanvraag voor terugbetaling.

 

11. De terugbetaling kan niet worden toegewezen aan een deelnemer die:

a) niet ten minste 1 in voor terugbetaling in aanmerking komend product heeft gekocht gedurende de actieperiode ; en/of
b) het aanvraagformulier niet online heeft ingevuld ; en/of
c) geen kopie van het aankoopbewijs heeft verstrekt ; en/of
d) deze aanvraag niet binnen de vermelde tijdsduur heeft ingediend ; en/of
e) de ontbrekende gegevens niet tijdig heeft verstrekt; en/of

 

12. Deelnemers die een onvolledige aanvraag indienen worden in de gelegenheid gesteld de vereiste gegevens of documenten binnen 7 dagen na verzoek hierom door Fellowes te verstrekken. Als de deelnemer in dit geval nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden wordt de terugbetaling geweigerd.

 

13. De terugbetaling vindt uitsluitend plaats nadat de deelnemer heeft voldaan aan deze voorwaarden.

 

14. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze actie in samenhang met andere speciale aanbiedingen van Fellowes producten gedurende dezelfde periode.

 

15. Om te voldoen aan de voorwaarden van de terugbetaling is het noodzakelijk dat de deelnemer het product zelf heeft gekocht. Door deze voorwaarden te accepteren, garandeert de deelnemer dat hij/zij het product in eigendom heeft, en dat er geen aanspraken van derden bestaan.

 

16. De deelnemer kan eventuele vragen over de campagne en de behandelingsstatus van de aanvraag per e-mail toesturen aan Fellowes. Aanvullende gegevens hieromtrent worden gegeven aan het einde van dit document.

 

17. Fellowes accepteert geen aansprakelijkheid voor zoek geraakte, te laat ingediende, beschadigde, of fout gestuurde aanvragen, behoudens in geval van onachtzaamheid, in gebreke blijven, of opzettelijke handelingen of fouten van Fellowes of haar tussenpersonen. Fellowes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische of andere gebreken of schade aan hardware, software, server, website of andere falingen of schade van welke soort dan ook.

 

18. In geval van exceptionele omstandigheden buiten Fellowes zijn controle om en alleen waar de omstandigheden het onvermijdbaar maken, behoudt de promoter zich het recht voor deze actie of voorwaarden te wijzigen, aan te passen, of te onderbreken op elk moment, maar zal steeds proberen de effecten voor de deelnemers te minimaliseren om teleurstelling te voorkomen.

 

19. Bij de registratie geeft de deelnemer persoonlijke gegevens aan Fellowes die worden overgebracht naar een Fellowes kantoor en naar haar tussenpersonen, om deze actie uit te voeren en ook voor marketingdoeleinden en analyse van kwaliteitscontrole. Fellowes en haar tussenpersonen zijn verantwoordelijk voor de veilige opslag, verwerking en overdracht van de persoonslijke gegevens van de deelnemer, en leggen de instemming van de deelnemer met deze voorwaarden vast. Door het relevante vakje van het online registratieformulier aan te kruisen, stemmen deelnemers tevens in met de verwerking van hun gegevens door de organisator, andere ondernemingen van Fellowes en/of hun tussenpersonen met het oog op advisering van deelnemers over andere promotionele acties, en nieuwe producten en diensten, en voor analyse van toekomstige markten en kwaliteitscontrole. Deelnemers beschikken over het recht de informatie over hen te raadplegen, en te verzoeken om rectificatie van de informatie die op hen van betrekking is en in het bezit is van de organisator. Verzoeken hiertoe dienen te worden ingediend bij de organisator op onderstaand e-mail adres.

 

20. Fellowes behoudt zich het recht voor gedurende de actie van tijd tot tijd aanvullende informatie over de actieproducten en actiegegevens bekend te maken. Dit is niet in strijd met de in de eerder genoemde clausule beschreven rechten van de deelnemer.

 

21. De relevante bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de actie en kosteloos worden verkregen op het hieronder bij deze deelnamevoorwaarden vermelde e-mail adres.

 

22. Fellowes zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet zonder instemming van laatstgenoemde doorgeven aan andere organisaties, met uitzondering van Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology park, Ring Road, Kilkenny, Ireland dit is de door Fellowes aangewezen tussenpersoon voor de afhandeling van deze actie.

 

23. Het contact e-mail adres voor deze campagne is fellowes@promotion-update.com , de website van de actie is www.fellowes-promotion.com. Dit URL adres is uitsluitend bedoeld voor de verzending van de online registratie van deze actie.


24. Orignele aankoopbewijzen MOETEN worden bewaard totdat de geldigheid van de zending is gecontroleerd en de betaling ervan is verricht. Fellowes behoudt zich het recht voor de originele aankoopbewijzen op te vragen van alle aangekochte producten, om te controleren of deze producten rechtsgeldig zijn verworven.

 

25. Aankoopbewijzen worden niet teruggegeven.

 

26. Waar van toepassing moeten deelnemers toestemming vragen van de werkgever voor ze deelnemen aan deze promotie. Enige BTW of belasting verantwoordelijkheid als gevolg van de deelname is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

27. Deze overeenkomst valt onder de wetten van het land van de deelnemer.

 

28. De promoter heeft het alleenrecht om een deelnemer te diskwalificeren als gevol g van misbruik, ondermijnen of onrechtmatig wijzigen van de operatie van de promoter of door gedrag dat volgens de promoter ingaat tegen de voorwaarden van de promotie.

 

29. Als er een betalingsfout door Fellowes is gedaan, al dan niet veroorzaakt door de fout ( bewust of onbewust) van een deelnemer, dan zal Fellowes zijn wettelijke recht uitoefenen om terugbetaling te eisen en wanneer er oneerlijkheid bij te pas komt, dan zal dit gerapporteerd worden aan de relevante wettelijke instantie.

 

30. Fellowes zal de voorwaarden van deze promotie kosteloos naar elke persoon sturen die deze opvraagt.

 

31. Promoter: Fellowes Ltd., Yorkshire way, West Moor Park, Doncaster, DN3 3FB, U.K.